درباره ما

به گزارش کممیر، سه تن از نظامیان رژیم صهیونیستی خبرنگار فلسطینی را که در حال ارائه گزارش خود درباره سیاست نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در مجازات کردن جمعی فلسطینی ها بود با گفتن «الله اکبر» مورد تمسخر و توهین قرار دادند.

۱۰۲ views
ادامه مطلب